Frysk toneel in de Bokkesprong

Toneelvereniging De Twa Doarpen treed begin maart op in de Bokkesprong met het stuk ‘Oan e ein fan de reinbôge’. Het volledig Friestalige stuk werd geschreven door Hans van Wijngaarden en naar het Fries vertaald door Gerrit Tasma.

Jim kinne it meimeitsje op:
(Jullie kunnen het meemaken op)
Vrijdag 8 maart vanaf 20.00 uur
Zaterdag 9 maart vanaf 20.00 uur
Zondag 10 maart vanaf 15.00 uur

Kaarten voor de voorstelling kosten €10,- (inclusief kopje koffie) en zijn uitsluitend vooraf te bestellen bij Minke Bouwstra (06 12289672 tussen 17.00-19.00 uur).

Oan e ein fan de reinbôge

Wolter Enkelaar, in amtner, hiert yn’e fakânsje mei frou en dochter in keamer yn in
pensjon. Wolter hat lykwols hiel wat oars yn’t sin as noflik fakânsjehâlde. Syn pake en
beppe ha jierren ferlyn yn ditselde hús wenne. Pake soe yn de twadde wrâldkriich in fertún
oan gouden tientsjes ûnder de flier bedobbe ha om se út hannen fan de besetter te hâlden.
It hús rekke troch de oarloch slim ferwoaste, it waard ferkocht en letter wer opboud.
Nimmen hat ea wer om dy tientsjes tocht…. Sa hat Wolter it fan syn heit heard en no is er
perfoarst fan doel om dy skat yn hannen te krijen. As it moat is er ree om de hiele flier út
it hûs te brekken. Mar dat giet samar net….

Similar Posts